Angličtina so zameraním na ľudské zdroje

Určenie 

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú so svojimi nadriadenými, kolegami, klientami rozprávať o problematike z oblasti ľudských zdrojov. Znalosť všeobecnej angličtiny by mala byť minimálne na úrovni stredne pokročilý (Intermediate), B2 podľa európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Cieľ 

Rozšírenie slovnej zásoby o oblasť ľudských zdrojov podľa nižšie uvedeného obsahu a nácvik reálnych dialógov, schopnosť porozumieť a vedieť vyhotovovať potrebné písomné dokumenty z oblasti ľudských zdrojov.

Osnova

1. Príjem pracovníkov
Popisy pracovných miest
Osobné údaje
Zdroje nových pracovníkov a inzerovanie
1. Recruitment
Job descriptions
Person specifications
Recruitment sources and advertising
2. Výber
Inzeráty týkajúce sa ponuky práce
Životopis
Prijímací pohovor
Diskriminácia starších
2. Selection
Job advertisements
A curriculum vitae/Resumé
The job interview
Ageism
3. Vzťahy k zamestnancom
Pracovné zmluvy
Disciplinárne postupy a podávanie sťažností
Zdravie a bezpečnosť pri práci - stres a pracovné úrazy
3. Employee relations
Employment contracts
Disciplinary and grievance procedures
Health and safety at work - stress and workplace injuries
4. Rozvoj ľudských zdrojov
 Rozvoj ľudských zdrojov v praxi
Zaoberanie sa problémami pracovníkov.
Hodnotiace pohovory a správy
Tréningové kurzy
Rovnaké príležitosti a rozmanitosť
4. HR development
 HR development practices
Dealing with staff problems
Appraisal interviews and reports
Training courses
Equal opportunities and diversity
5. Odmeňovanie
Platy a sociálne výhody
Prehodnotenie platu
5. Reward and remuneration
Salaries and fringe benefits
Salary reviews
6. Pracovno-právne vzťahy
Úloha odborov
Pracovné vzťahy
Vyjednávanie ohľadom miezd
6. Industrial relations
The role of trade unions
Labour relations
A wage negotiation